سیرجان بنیاد

مزایده و مناقصه

مزایده مزارعه کاری هندوانه بهمن ماه 1400
13بهمن

مزایده مزارعه کاری هندوانه بهمن ماه 1400

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 44 هکتار از اراضی زراعی خود را واقع در شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد جهت کشت صیفی جات (مزارعه کاری هندوانه) به مزایده...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
بازدید: 435
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش پسته دیماه 1400»
11دی

«آگهي مزايده فروش پسته دیماه 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 100 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۰
بازدید: 296
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش پسته آبان ماه 1400»
22آبان

«آگهي مزايده فروش پسته آبان ماه 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 60 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت...
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۰
بازدید: 563
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد»
25مهر

«آگهي مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی محصول فلفل دلمه ای گلخانه مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 332
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان»
25مهر

«آگهي مزایده فروش حدود 50 تن خرمالو واحد سیدان»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 50 تن محصول خرمالو واحد سیدان از واحدهای تحت پوشش  خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت  شهر سیدان از حدود اوایل آبان ماه 1400 تا پایان برداشت...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 340
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار در واحد ابراهیم آباد مهرماه »
25مهر

«آگهي مناقصه مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار در واحد ابراهیم آباد مهرماه »

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار از اراضی زراعی مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 320
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»
25مهر

«آگهي مناقصه خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت،...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 337
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار در واحد ابراهیم آباد»
07مهر

«آگهي مناقصه مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار در واحد ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد مزارعه کاری گندم و جو پائیزه حدود 120 هکتار از اراضی زراعی مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 349
منبع: اختصاصی
آگهي مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان
07مهر

آگهي مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 300 تن محصول به واحد ماهان کرمان از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرکرمان، شهرستان ماهان را به میزان حدود 300 تن از حدود 20 مهر ماه...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 333
منبع: اختصاصی
مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد»
07مهر

مناقصه خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی فلفل دلمه ای واحد ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید کارتن پلاست جهت بسته بندی محصول فلفل دلمه ای گلخانه مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را...
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۰
بازدید: 349
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان»
23شهریور

«آگهي مزایده فروش حدود 300 تن به واحد ماهان کرمان»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد فروش حدود 300 تن محصول به واحد ماهان کرمان از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان کرمان، شهرکرمان، شهرستان ماهان را به میزان حدود 300 تن از حدود 20 مهر ماه...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
بازدید: 360
منبع: اختصاصی
((آگهي مناقصه خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»
23شهریور

((آگهي مناقصه خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت،...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
بازدید: 383
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»
23شهریور

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس،...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
بازدید: 398
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد» «نوبت دوم»
25مرداد

«آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حفاظت فیزیکی باغات مرکبات خود واقع در شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را بصورت شبانه روزی در سطح حدود 300 هکتار از حدود 3 شهریور ماه 1400 تا پایان برداشت...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 672
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون» نوبت دوم
21مرداد

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون» نوبت دوم

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد برداشت محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 61 هكتار مثمر و 40 هکتار نوثمر واقع در شهرستان شيراز را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 677
منبع: اختصاصی
آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد مرداد ماه 1400
13مرداد

آگهي مناقصه حفاظت فیزیکی باغات مرکبات مجتمع ابراهیم آباد مرداد ماه 1400

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حفاظت فیزیکی باغات مرکبات خود واقع در شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را بصورت شبانه روزی در سطح حدود 300 هکتار از حدود 20 مرداد ماه 1400 تا پایان برداشت...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 372
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش محصول زيتون مرداد ماه سال 1400»
05مرداد

«آگهي مزایده فروش محصول زيتون مرداد ماه سال 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 61 هكتار مثمر و 40 هکتار نوثمر واقع در شهرستان شيراز را از طريق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضيان...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 404
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون مرداد ماه سال 1400»
05مرداد

«آگهي مناقصه برداشت محصول زيتون مرداد ماه سال 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد برداشت محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 61 هكتار مثمر و 40 هکتار نوثمر واقع در شهرستان شيراز را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 418
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش پسته مرداد ماه سال 1400»
02مرداد

«آگهي مزايده فروش پسته مرداد ماه سال 1400»

  شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 330 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
بازدید: 408
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد و گلخانه 5 هکتاری واحد سیدان تیرماه 1400 »
09تیر

« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد و گلخانه 5 هکتاری واحد سیدان تیرماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد و گلخانه 5 هکتاری واحد سیدان واقع در استان فارس،...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۴۰۰
بازدید: 857
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه کاشت وداشت ذرت دانه ای در سطح حدود 80 هکتاراز اراضی واحد ابراهیم آباد تیرماه 1400 نوبت دوم »
27خرداد

« آگهي مناقصه کاشت وداشت ذرت دانه ای در سطح حدود 80 هکتاراز اراضی واحد ابراهیم آباد تیرماه 1400 نوبت دوم »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد کاشت وداشت ذرت دانه ای در سطح حدود 80 هکتار از اراضی واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 429
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه  گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) واحد ابراهیم آباد تیر ماه 1400 نوبت دوم »
27خرداد

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی مجتمع گلخانه 20 هکتاری (خط فشار قوی و ضعیف) واحد ابراهیم آباد تیر ماه 1400 نوبت دوم »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گاز رسانیگلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد (خط فشار قوی و ضعیف) خود واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 435
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه کاشت وداشت ذرت دانه ای  در سطح حدود 80 هکتار واحد ابراهیم آباد خردادماه 1400 »
20خرداد

« آگهي مناقصه کاشت وداشت ذرت دانه ای در سطح حدود 80 هکتار واحد ابراهیم آباد خردادماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد کاشت وداشت ذرت دانه ای در سطح حدود 80 هکتار واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 490
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه  گاز رسانی واحد ابراهیم آباد خرداد ماه 1400 »
20خرداد

« آگهي مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز رسانی واحد ابراهیم آباد خرداد ماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گاز رسانیواحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 460
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش پسته خرداد ماه 1400»
09خرداد

«آگهي مزايده فروش پسته خرداد ماه 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 300 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 477
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه خرید ،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی آبیاری استخر رسوبگیر واحد ابراهیم آباد خردادماه 1400 نوبت دوم »
09خرداد

« آگهي مناقصه خرید ،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی آبیاری استخر رسوبگیر واحد ابراهیم آباد خردادماه 1400 نوبت دوم »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی آبیاری استخر رسوبگیر واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید ....
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 490
منبع: اختصاصی
«آگهي مناقصه تعویض پوشش پلاستیک گلخانه واحد ابراهیم آباد خرداد ماه 1400»
09خرداد

«آگهي مناقصه تعویض پوشش پلاستیک گلخانه واحد ابراهیم آباد خرداد ماه 1400»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد تعویض پوشش پلاستیک گلخانهواحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰
بازدید: 482
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه خرید ،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل اردیبهشت ماه 1400 »
22ارديبهشت

« آگهي مناقصه خرید ،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل اردیبهشت ماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد  خرید،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی آبیاری استخر رسوبگیر واحد  ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
بازدید: 834
منبع: اختصاصی
 « آگهي مناقصه انجام عملیات آبیاری، تأمین نیروی ماشین آلات و امور متفرقه زراعی و باغی اردیبهشت ماه 1400 »
22ارديبهشت

« آگهي مناقصه انجام عملیات آبیاری، تأمین نیروی ماشین آلات و امور متفرقه زراعی و باغی اردیبهشت ماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد   انجام عملیات آبیاری، تأمین نیروی  ماشین آلات و امور متفرقه زراعی و باغی واحد  ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
بازدید: 850
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه خرید،نصب و راه اندازی 5 دستگاه دیزل ژنراتور با توان 110کاوا جهت گلخانه » «نوبت دوم»
22ارديبهشت

« آگهي مناقصه خرید،نصب و راه اندازی 5 دستگاه دیزل ژنراتور با توان 110کاوا جهت گلخانه » «نوبت دوم»

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید ونصب و راه اندازی 5 دستگاه دیزل ژنراتور با توان   اضطراری 120کاوا و توان 110 کاوا جهت گلخانه 5 هکتاری واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
بازدید: 872
منبع: اختصاصی
« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی اردیبهشت ماه 1400 »
22ارديبهشت

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی اردیبهشت ماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد  خرید نوار تیپ 175 میکرونی  به مقدار 1.120.000 متر جهت واحد ابراهیم آباد خود را  از طریق  مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
بازدید: 828
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش محصول هلو اردیبهشت ماه 1400»
22ارديبهشت

«آگهي مزایده فروش محصول هلو اردیبهشت ماه 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول هلو واحد سیدان به مساحت حدود 6 هكتار واقع در استان فارس شهر ستان سیدان و محصول هلو  واحد ماهان به مساحت 17 هکتار واقع در کرمان شهرستان ماهان...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
بازدید: 827
منبع: اختصاصی
خرید، نصب و راه اندازی 5 دستگاه دیزل ژنراتور 100 کاوا فروردین ماه 1400
19فروردين

خرید، نصب و راه اندازی 5 دستگاه دیزل ژنراتور 100 کاوا فروردین ماه 1400

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد تامین 500 کاوا برق اضطراری جهت گلخانه 5 هکتاری واحد ابراهیم آباد خوددر قالب خرید، نصب و راه اندازی 5 دستگاه دیزل ژنراتور 100 کاوا را به پیمانکاران واجد شرایط...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۰
بازدید: 603
منبع: اختصاصی
«آگهی مناقصه حمل کود حیوانی (گاوی) فروردین ماه 1400 »
19فروردين

«آگهی مناقصه حمل کود حیوانی (گاوی) فروردین ماه 1400 »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد نسبت به حمل کود گاوی با تریلر کمپرسی از اصفهان به آدرس های: جاده تهران، مقابل پلیس راه، کیلومتر 9 جاده دهق و علویجه شرکت قیام و کیلومتر 15 جاده اردستان به...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۰
بازدید: 645
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش محصول پسته فروردین ماه 1400»
19فروردين

«آگهي مزايده فروش محصول پسته فروردین ماه 1400»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۰
بازدید: 563
منبع: اختصاصی
مزایده مزارعه کاری هندوانه
06اسفند

مزایده مزارعه کاری هندوانه

 شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 50 هکتار از اراضی زراعی خود را واقع در شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد جهت کشت صیفی جات (مزارعه کاری) بصورت آبیاری تحت فشار...
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
بازدید: 613
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش محصول پسته بهمن ماه 99»
25بهمن

«آگهي مزايده فروش محصول پسته بهمن ماه 99»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 150 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
بازدید: 631
منبع: اختصاصی
آگهي مزايده فروش محصول پسته بهمن ماه 99(نوبت دوم)
01بهمن

آگهي مزايده فروش محصول پسته بهمن ماه 99(نوبت دوم)

«نوبت دوم» شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
بازدید: 709
منبع: اختصاصی
«آگهي مزايده فروش محصول پسته دی ماه 99»
15دی

«آگهي مزايده فروش محصول پسته دی ماه 99»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد...
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۹
بازدید: 654
منبع: اختصاصی
آگهی مزایده پسته آذر ماه
15آذر

آگهی مزایده پسته آذر ماه

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 150 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۹
بازدید: 722
منبع: اختصاصی
«آگهی مناقصه تأمین سبد پلاستیکی جهت بسته بندی محصول مرکبات مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد »
12آبان

«آگهی مناقصه تأمین سبد پلاستیکی جهت بسته بندی محصول مرکبات مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد تأمین سبد پلاستیکی جهت بسته بندی محصول مرکبات مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد حقیقی که...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۹
بازدید: 683
منبع: اختصاصی
«آگهی مناقصه خرید و نصب 32 عدد ممبرن دستگاه آب شیرین کن مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد »
12آبان

«آگهی مناقصه خرید و نصب 32 عدد ممبرن دستگاه آب شیرین کن مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید و نصب 32 عدد ممبرن دستگاه آب شیرین کن RO مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد حقیقی که...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۹
بازدید: 749
منبع: اختصاصی
مناقصه عملیات مزارعه کاری
22مهر

مناقصه عملیات مزارعه کاری

مناقصه انجام عملیات مزارعه کاری (کاشت و داشت) گندم و جو پائیزه در سطح حدود 120 هکتار اراضی واحد مجتمع ابراهیم‌آباد شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد نوبت دوم مورخ 1399/7/27 برای دریافت برگ شرایط کلیک...
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۹
بازدید: 1900
منبع: اختصاصی
مناقصه خرید و اجرای سردخانه و ساندویچ پنل
27شهریور

مناقصه خرید و اجرای سردخانه و ساندویچ پنل

مناقصه خرید و اجرای سردخانه با ظرفیت 1600 مترمکعب به همراه خرید و اجرای ساندویچ پنل سقف و بدنه در واحد سیدان (شهرستان مرودشت استان فارس) لینک دریافت اسناد
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
بازدید: 1901
منبع: اختصاصی
مناقصه خرید سبد و کارتن
27شهریور

مناقصه خرید سبد و کارتن

مناقصه خرید سبد پلاستیکی و کارتن جهت بسته‌بندی گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و مرکبات واحد ابراهیم‌آباد لینک دریافت اسناد
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
بازدید: 1923
منبع: اختصاصی
مناقصه خرید دیزل ژنراتور گلخانه واحد سیدان مورخ 1399/6/31
27شهریور

مناقصه خرید دیزل ژنراتور گلخانه واحد سیدان مورخ 1399/6/31

مناقصه خرید 5 دستگاه دیزل ژنراتور جهت گلخانه واحد سیدان (شهرستان مرودشت استان فارس) لینک دریافت اسناد
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
بازدید: 1917
منبع: اختصاصی
مناقصه
27شهریور

مناقصه

مناقصه عملیات برداشت، تخلیه، سورت و بارگیری محصولات گلخانه و مرکبات واحد ابراهیم‌آباد لینک دریافت اسناد
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
بازدید: 1910
منبع: اختصاصی
«آگهی مناقصه انجام عملیات کاشت و داشت گلخانه سبزی و صیفی 20 هکتاری مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد »(نوبت دوم)
21مرداد

«آگهی مناقصه انجام عملیات کاشت و داشت گلخانه سبزی و صیفی 20 هکتاری مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد »(نوبت دوم)

       شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد انجام عملیات کاشت و داشت گلخانه سبزی و صیفی 20 هکتاری مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
بازدید: 843
منبع: اختصاصی
«آگهي مزایده فروش محصول زيتون( نوبت دوم)»
21مرداد

«آگهي مزایده فروش محصول زيتون( نوبت دوم)»

شركتكشاورزي سيرجان بنياد(سهامي خاص) درنظر دارد محصول زيتون واحد باغ بش به مساحت حدود 61 هكتار مثمر و 40 هکتار نوثمر واقع در شهرستان شيراز را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند . متقاضيان...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
بازدید: 719
منبع: اختصاصی
 آگهی مناقصه حفاظت و نگهبانی مجتمع  ابراهیم آباد شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد نوبت دوم
21مرداد

آگهی مناقصه حفاظت و نگهبانی مجتمع ابراهیم آباد شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد نوبت دوم

       شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد انجام امور حفاظت و نگهبانی مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
بازدید: 710
منبع: اختصاصی

آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top