سیرجان بنیاد

آگهی مناقصه عمومی طرح آبیاری قطره ای (نوبت اول)

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید لوازم ، نصب و اجرای طرح آبیاری قطره ای در سطح حدود 346 هکتار از باغات پسته واحد مافون و 429 هکتار باغات پسته واحد سبزدشت، سیرجان ـ جاده قدیم بندرعباس ، بعد از خواجوشهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط (پیمانکار دارای تأئیدیه صلاحیت از مراجع ذیصلاح را داشته باشد) واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی ، جهت بازدید از محل اجرای طرح  و تکمیل فرم بازدید از باغات اقدام و نسبت به اخذ اسناد مناقصه بصورت دستی به آدرس ذیل مراجعه و یا از طریق این سایت دریافت نمایند . متقاضیان پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14روز شنبه مورخ 99/4/14 به دفترمرکزی شرکت تحویل نمایند. جلسه مناقصه رأس ساعت 9صبح روز یکشنبه مورخ 99/4/15در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد . حضور متقاضیان محترم در روز مناقصه در محل شرکت سیرجان بنیاد ضروری است.

آدرس دفتر مرکزی : سیرجان ـ بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ، تلفن تماس : 42304403- 42305430-034 واحد بازرگانی ، 09131457363 آقای حسین فیاض بخش مدیر تحقیق و توسعه

                                                                                                شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد(سهامی خاص)

جهت دریافت اسناد مناقصه طرح آبیاری اینجا کلیک نمائید.

جهت دریافت نقشه ایستگاه 5 و 7 واحد سبزدشت اینجا کلیک نمائید.

جهت دریافت نقشه ایستگاه 15 واحد سبزدشت و نقشه واحد مافون اینجا کلیک نمائید.

 

 
آدرس دفتری مرکزی :

سیرجان بلوار سیدجمال الدین حدفاصل چهارراه قاآنی

و سه راهی کرمان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تلفن : 42304403 - 42305430 - 034  

فاکس : 42305243 - 034

sirjanbonyad@yahoo.com

Scroll to Top